Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till årsmöte och föredrag om departementspromemorian rörande en effektivare upphandlingstillsyn

Upphandlingsrättsliga föreningen inbjuder härmed till årsmöte.

I anslutning till årsmötet kommer det att hållas ett seminarium om departementspromemorian rörande en effektivare upphandlingstillsyn, i vilken det bl.a. föreslås att Konkurrensverket ska ges utökade sanktions- och utredningsbefogenheter i sin tillsyn över upphandlingsregelverket. Förslaget har remitterats och remissvar ska lämnas senast den 22 juni 2022. Förslaget finns att läsa på Regeringskansliets hemsida.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/03/ds-20225/

Seminariet har följande hållpunkter:

 • 18.15-18.20 Dr. Robert Moldén, dagens moderator, hälsar alla välkomna samt presenterar dagens talare.
 • 18.20-18.45 Johanna Jonsson, advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, berättar om förslagets huvudpunkter.
 • 18.45-19.05 Carin Carlsson, upphandlingsråd vid Konkurrensverket, kommenterar förslaget ur Konkurrensverkets perspektiv.
 • 19.05-19.25 Fredrik Rogö, upphandlingsjurist vid Göteborgs stad, Inköp och upphandling, kommenterar förslaget ur en upphandlande myndighets perspektiv.
 • 19.25-19.45 Diskussion samt möjlighet för mötesdeltagarna att ställa frågor till paneldeltagarna

Tid: onsdag den 8 juni 2022
Enklare mingelmat i Göteborgsrummet kl. 17.00-17.45.
Årsmöte kl. 18.00-18.15.
Seminarium kl. 18.15-ca 19.45 inkl. frågestund.

Plats: sal E44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Alternativt deltag och lyssna in på länk via Zoom.
Osa: Senast måndag den 30 maj 2022 till info@uhrf.se om du ska deltaga på plats, annars 7 juni om via Zoom.
Länk till föredrag och årsmöte skickas ut till anmälda dagen innan.
Deltagande är denna gång kostnadsfritt både på plats och via länk.

Dagordning för årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare
 5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Godkännande av årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
 13. a) Ledamöter i styrelsen
 14. b) Två revisorer för en tid av ett år,
 15. c) Två ledamöter i valberedningen för ett år
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Välkommen!