Upphandlingsrättsliga föreningen bjuder in till årsmöte den 23 maj med efterföljande föreläsning på temat  ”Aktuella processuella frågor vid överprövning av offentlig upphandling”

Vi välkomnar Tomas Kjellgren, rådman vid Förvaltningsrätten i Linköping; Eva Römbo, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg samt Helena Rosén Andersson, advokat vid advokatfirman Vinge och f d justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Mingelmat i Göteborgsrummet kl. 17.00-17.45.
Årsmöte kl. 18.00-18.15
Seminarium kl. 18.15-ca 19.45 inkl. frågestund.

Plats: Volvosalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Alternativt deltag och lyssna in på länk via Zoom.

Osa: Senast onsdag den 17 maj till info@uhrf.se om du ska deltaga på plats (kort deadline pga catering)

annars söndag 21 maj om via Zoom.
Länk till föredrag och årsmöte skickas ut till anmälda dagen innan.

Deltagande är kostnadsfritt både på plats och via länk.

Dagordning för årsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare
5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Godkännande av årsredovisning
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val av
a) Ledamöter i styrelsen
b) Två revisorer för en tid av ett år,
c) Två ledamöter i valberedningen för ett år
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Välkommen!