Stadgar

STADGAR FÖR UPPHANDLINGSRÄTTSLIGA FÖRЕNINGЕN

Fastställda vid ordinarie föreningsstämma den 29 april 2010.

§ 1

Föreningen är en ideell och oberoende förening med syfte att främja upphandlingsrättslig
utbildning och forskning i Västsverige och verka för information om rättsutvecklingen
inom upphandlingsrätten.
Föreningen skall bedriva verksamheten i samverkan med Juridiska institutionen vid
Handelshögskolan i Göteborg.

§ 2

Föreningens syfte uppnås bland annat genom att:
1. anordna sammankomster för medlemmar med föredrag eller diskussioner kring
aktuella upphandlingsrättsliga frågor,
2. sprida information till föreningens medlemmar om rättsutvecklingen inom
upphandlingsrätten,
3. främja den undervisning och forskning inom upphandlingsrättens område som
bedrivs vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg,
4. sprida information till föreningens medlemmar or statsstöd, offentlig säljverksamhet
och andra till upphandlingsrätten närliggande rättsområden, och
5. bedriva annan med föreningens syfte förenlig verksamhet.

§ 3

Till medlem kan antas fysisk person som är verksam inom upphandlingsområdet eller
genom sin verksamhet har erhållit erfarenhet i upphandlingsrättsliga frågor.
Dessutom kan till stödjande medlem antas juridisk person som har intresse av att främja
föreningens syfte.

§ 4

Enskilda medlemmar skall betala avgift för sitt deltagande i en viss sammankomst och
stödjande medlemmar skall betala en årsavgift.
Årsmötet fastställer ramarna för uttag av enskilda medlemmars avgifter för viss
sammankomst och för stödjande medlemmars årsavgifter.

§ 5

Föreningen skall hålla en ordinarie föreningsstämma (årsmöte) varje kalenderår före juni
månads utgång. Vid denna stämma skall redogörelse lämnas för föreningens enligt § 2
bedrivna verksamhet under det senaste räkenskapsåret.
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen, genom elektronisk överföring eller på annat sätt,
minst två veckor före årsmötet.

§ 6

Föreningen skall vid årsmöte välja en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande
och kassör samt två till fem övriga ledamöter.
Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg har rätt att föreslå en
styrelseledamot.
Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter väljs för en mandatperiod or två år red
följande undantag. Vid konstituerande årsmöte väljs styre9seordförande och hälften av
övriga styrelseledamöter för en mandatperiod om två år och övriga styrelseledamöter för
en mandatperiod om ett år.
Den vid årsmötet valda styrelsen svarar för föreningens verksamhet till nästkommande
årsmöte.
Föreningen skall vid årsmöte välja två personer att till nästa årsmöte utgöra
valberedning.

§ 7

Styrelsen handhar föreningens löpande angelägenheter och förvaltning.
Styrelsen är beslutför med hälften av antalet ledamöter i styrelsen närvarande.

§ 8

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
Föreningens räkenskaper granskas årligen av två revisorer, vilka utses vid årsmöte.
Revisionsberättelse skall föreligga vid årsmöte.

§ 9

Beslut fattas med enkel majoritet. Beslut om ändring av stadgarna och föreningens
upplösning får endast fattas vid årsmöte.
Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar anslås till något upphandlingsrättens
befrämjande ändamål enligt beslut vid årsmöte.